MISIUNEA ŞCOLII

              Misiunea Scolii Gimnaziale nr. 15 este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex pentru a se simţi competenți în a deţine şi utiliza informaţia, deschişi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a copiilor.
Misiunea şcolii noastre derivă totodată şi din nevoile de educaţie identificate prin prisma integrării europene a României.
Şcoala, ca şi comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom, de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.
Misiunea scolii reprezintă raţiunea de a fi o organizaţie şi exprimă în mod explicit, preocuparea constantă de a produce valori pentru societate. Fiecare şcoală are o misiune pe care trebuie să o explice şi să o transpună în practică.
Într-o primă fază, definirea misiunii şcolii presupune formularea de răspunsuri pertinente la diferite categorii de întrebări care vizează:

– probleme privind identitatea şcolii;

– întrebări privind supravieţuirea şcolii;

– aspecte privind funcţionalitatea şcolii.

Viziunea şi misiunea unităţilor din învăţământul preuniversitar se fundamentează pe valorile esenţiale ale şcolii: personalul, facilităţile, produsul, fondurile.

– Personalul constituie principala resursă a şcolii, fiind elementul esenţial în realizarea unei activităţi performante;

– Facilităţile sunt premise ale completivităţii învăţământului şi constituie o condiţie pentru crearea unui mediu adecvat pentru activitatea profesor-elev;

– Produsul este oferit sub forma de pregătire şi competenta, atât clienţilor cât şi beneficiarilor;

– Fondurile – serviciile performante presupun costuri aferente, atragerea de fonduri şi utilizarea eficientă a celor existente.

Şcoala Gimnazială nr. 15 urmăreşte prin activitatea sa, realizarea unui proces instructiv – educativ adecvat, care să asigure elevilor o educaţie integrală şi armonioasă, să dezvolte dorinţa de a iniţia activităţi proprii, utile, producătoare de bunuri materiale si spirituale.

Şcoala noastră trebuie să-i ajute pe elevi în formarea capacităţilor afective prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; să dezvolte priceperi şi deprinderi care să le permită elevilor integrarea pe piaţa muncii.

In contextul cerinţelor şi nevoilor educaţionale ale comunităţii locale, scopul şcolii noastre este acela de a fi un centru pilot în raport cu activitatea culturală, socială şi economică a oraşului Dr. Tr. Severin.

Principalul obiectiv al şcolii este formarea tinerilor capabili să ducă la dezvoltarea şi evoluţia societăţii româneşti astfel încât, şcoala trebuie:

– să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, care să-i facă apţi de a accede într-o formă superioară de învăţământ;

– să identifice şi să-şi asume ca obiective educaţionale, nevoile comunităţii şi să beneficieze de sprijinul comunităţii locale;

– să atragă părinţii, în calitate de parteneri principali pentru a contribui la dezvoltarea colaborării între şcoală şi comunitatea locala.

 

            ŢINTE STRATEGICE

ȚINTA 1 – Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul politic, economic, social şi tehnologic.

ȚINTA 2 –  Reconsiderarea managementului la nivelul clasei în perspectivele individualizării parcursului şcolar şi

a egalizării şanselor.

ȚINTA 3 –  Perpetuarea tradițiilor  şcolii şi asigurarea menținerii „emblemei” şcolii cu deviza „învăţământ de calitate”.

ȚINTA 4 – Crearea unui climat de siguranța fizica, libertate spirituala si promovarea opiniei personale pentru elevi.

 

                OPTIUNI STRATEGICE

Pentru atingerea acestor opțiuni, vom acționa pe următoarele direcții:

Dezvoltare curriculara, prin:

          - alcătuirea celor mai potrivite scheme orare în funcție de aptitudinile elevilor 
şi nivelul pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi opțiunile părinților şi elevilor;

          - întocmirea proiectelor extracurriculare.
Dezvoltarea resurselor umane, prin:

          - creșterea permanentă a calităţii procesului instructiv – educativ;

          - informarea şi formarea corpului didactic cu noutăţi în domeniul muncii de 
instrucție şi educație.

Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale, prin:
          - îmbogățirea resurselor extrabugetare;

          - recondiționarea materialului didactic existent;

          - întocmirea documentației pentru construirea unei baze sportive (teren sintetic)
Dezvoltarea relațiilor comunitate, prin:
- colaborarea cu Consiliul Local şi Consiliul Consultativ al Părinților;

- elaborarea programelor de dezvoltare a unităţii școlare.

 

Linkuri

Ministerul Educatiei Nationale    Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti    Didactic    Blog